Groene flamingo’s

ValuedgePublicatie

Nieuwe regelgeving over duurzaam beleggen creëert transparantie voor beleggers en eerlijke concurrentie tussen financiële marktpartijen. Valuedge houdt al sinds 2019 rekening met ESG-aspecten bij de opbouw van de portefeuilles. Wij promoten duurzaamheid (lichtgroen) maar het is geen specifieke doelstelling. De komende jaren zal ESG beleggen de norm worden en zullen grote geldstromen naar deze beleggingen gaan. De plastic flamingo’s van de milieubeweging zullen plaatsmaken voor steeds meer groene flamingo’s.

Inleiding

Woensdag 10 maart 2021 was het zover. Met het in werking treden van het eerste deel van de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR), of in het Nederlands ‘de Verordening Informatieverschaffing over Duurzaamheid’, wordt de lat voor duurzaam beleggen een stuk hoger gelegd. Door deze nieuwe regelgeving neemt de transparantie ten aanzien van duurzaamheidsrisico’ en beleggingsbeslissingen sterk toe. Duurzaam beleggen is al jaren een modewoord, maar nu wordt voor consumenten veel beter zichtbaar hoe ‘groen’ vermogensbeheerders en de financiële producten die zij gebruiken/aanbieden eigenlijk zijn.

In deze publicatie willen we kort terugblikken op het ontstaan van deze wetgeving. Vervolgens proberen we de nieuwe regelgeving, die voor alle klanten van Valuedge relevant is, in simpele bewoordingen uit te leggen. Daarna vertellen we hoe we bij Valuedge tegen duurzaam beleggen aankijken en hoe we invulling aan de SFDR geven.

Van Kyoto naar duurzaam beleggen

Al lang wordt er gesproken over de impact van de verandering van het klimaat op de aarde. Het Kyoto Protocol (1997) was de start van een mondiale beweging om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Figuur 1 toont de ontwikkeling van opeenvolgende akkoorden sinds 1997. Het klimaatakkoord van Parijs in 2015 was een hele belangrijke stap in het verduurzamen van het beleid van de aangesloten lidstaten van de Verenigde Naties. Dit akkoord is namelijk uitgemond in de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) die de VN in 2030 wil bereiken.

De 17 doelstellingen (zie figuur aan het einde) vormen de basis voor de wereldwijde ontwikkelingsagenda op het gebied van duurzaamheid. Deze agenda is veel breder dan het reduceren van broeikasgassen want het bevat Milieu- (Environment), Sociale- (Social) en Bestuurlijke (Governance) aspecten. Daarom wordt er vaak simpelweg over ESG-doelstellingen gesproken.

Figuur 1: Ontwikkeling mijlpalen klimaatakkoorden (Bron: Storebrand)

Om de SDG’s te halen is er, naast de inzet van politici, bedrijven en mensen, heel veel geld nodig. Het is daarom logisch dat beleidsmakers een belangrijke rol zien weggelegd voor de financiële sector. In 2018 lanceerde de Europese Unie een actieplan om duurzaamheid (ESG) in de regulering van de financiële sector te introduceren. De eerste stap wordt nu gezet met de verordening over informatieverstrekking met betrekking tot duurzaamheid. Deze informatieverstrekking is volgens de EU nodig, omdat dit nog onvoldoende ontwikkeld is. Duurzaam beleggen is de laatste jaren aan een flinke opmars bezig. Waar eerst een aantal pioniers aan de weg timmerden, werd het thema steeds meer ‘mainstream’. Naast de drang om oprecht een positieve impact te hebben, heeft commercie ook zeker een rol gespeeld. Er stroomt veel geld naar duurzame beleggingen en de inkomsten op duurzaam beleggen zijn voor de aanbieders in de regel hoger dan op gewone beleggingen.Transparantie over de onderliggende beleggingen laat echter veel te wensen over.

SFDR

Voor wie is de SFDR en wat houdt het in? De SFDR geldt voor deelnemers van de financiële markten en financiële adviseurs. Dit is dus eigenlijk iedereen die actief is op de markt voor financiële dienstverlening. De verplichtingen die gaan gelden voor de informatieverschaffing zijn vrij omvangrijk. Zo dient er openheid te worden geven over hoe duurzaamheid in het beleggingsbeleid wordt meegenomen en hoe bijvoorbeeld het beloningsbeleid van de financiële instelling strookt met duurzaamheid. Ook dient informatie op product niveau beschikbaar gemaakt te worden en moet er, voordat de dienstverlening start, extra informatie verstrekt te worden aan klanten over ESG-risico’s en de mogelijke impact op het rendement. Duurzaamheidsrisico wordt door de Europese Commissie gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied (ESG) die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’. Milieurisico’s hangen sterk samen met CO2-emissie en andere directe vervuiling aan de aarde. Maatschappelijke criteria zijn bijvoorbeeld hoe er wordt omgegaan met werknemers, klanten, toeleveranciers en de gemeenschap waarin een entiteit opereert. Bij bestuurlijke risico’s kun je denken aan leiderschap, beloning, interne controle en rechten van aandeelhouders en overige stakeholders.

Valuedge en ESG beleggen

Valuedge houdt sinds 2019 rekening met ESG-aspecten in de selectie van de bouwstenen van alle portefeuilles. Daarvoor beheerden wij al enkele jaren een aantal duurzame mandaten, ingevuld met specifieke ETF’s & beleggingsfondsen. Wij hebben dus al een relatief lang trackrecord en kennis/ervaring met duurzaam beleggen. Door ESG-criteria te integreren in het algemene beleggingsbeleid zijn in praktijk sectoren/bedrijven met hoge duurzaamheidsrisico’s niet of nauwelijks vertegenwoordigd in de portefeuilles. In de opbouw van de portefeuilles wordt rekening gehouden met ESG, doordat een meerderheid uit ESG-bouwstenen bestaat.

Figuur 2: Performance MSCI World Low Carbon SRI leaders index vs MSCI World index (bron: DWS)

Valuedge omarmt de principes van duurzaam beleggen (betere wereld) en heeft de overtuiging dat bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria ook financieel beter presteren. In beleggingstermen zien wij voor deze bedrijven/sectoren een hoger rendement tegen een lager risico. Figuur 2 laat de outperformance zien van een duurzame wereldindex ten opzichte van de normale wereldindex over de afgelopen 5 jaar. Doordat de portefeuilles bestaan uit ETF’s en beleggingsfondsen gebruiken wij veel data van productaanbieders. Deze partijen worden altijd zorgvuldig door ons geselecteerd waarbij duurzaamheid ook een rol speelt. Doordat de productaanbieders alle beleggingen nu moeten classificeren naar artikel 6, 8 of 9 (zie uitleg hieronder), kunnen wij gebruik maken van deze classificatie bij de uiteindelijke beoordeling hoe ‘groen’ de portefeuilles bij Valuedge zijn.

Onze ervaring met ESG beleggen van voor 2019 toont aan dat portefeuilles die met ESG-bouwstenen zijn samengesteld inderdaad een lager risico (gemeten in volatiliteit van rendement) hebben en hetzelfde of meer rendement dan portefeuilles zonder specifieke ESG-bouwstenen. Wij verwachten dat duurzame beleggingen ook in de toekomst een lager risico zullen hebben dan niet-duurzame beleggingen. Bovendien geldt: hoe meer mensen duurzaamheid omarmen, hoe groter de vraag naar groene beleggingen en dat zal tot uiting komen in de performance.

Wij categoriseren het universum van beschikbare ETF’s/fondsen in 3 groepen. Deze drie groepen sluiten aan bij de classificatie van de nieuwe verordening en we gebruiken de labels die onze tegenpartijen aan de producten geven.

  1. Grijs (artikel 6): producten die geen ESG-kenmerken promoten
  2. Lichtgroen (artikel 8): producten die duurzaamheid promoten en veel ESG-criteria bevatten.
  3. Donkergroen (artikel 9): Producten die duurzaamheid als doelstelling hebben en over de beste governance beschikken.

De portefeuilles bij Valuedge zijn op dit moment een mix van artikel 6, 8 en 9 fondsen, waarbij het grootste gedeelte bestaat uit artikel 8 beleggingen. We zullen in beperkte mate artikel 6 beleggingen opnemen die veelal gecompenseerd worden met artikel 9 beleggingen. Door deze opbouw kunnen wij een lichtgroen karakter van de portefeuilles waarborgen. Op dit moment zitten er artikel 6 fondsen in de portefeuille, omdat in sommige asset classes simpelweg nog geen artikel 8 producten beschikbaar zijn. Wij hebben deze bouwstenen in onze ogen wel nodig voor een juiste risico-rendement verhouding. Veel productaanbieders zijn momenteel bezig om meer artikel 8 & 9 producten aan te bieden (d.w.z.: zijn bezig om artikel 6 fondsen om te bouwen naar artikel 8 fondsen). Op termijn verwachten wij het percentage ‘grijze’ fondsen steeds verder terug te dringen en het karakter van de portefeuilles verder te ‘vergroenen’ doordat het aanbod van goede artikel 8 & 9 beleggingen in onze ogen een grote vlucht gaat nemen.

Tenslotte

Klimaatverandering zal ook economisch gezien een van de meest belangrijke ontwikkelingen zijn in de geschiedenis. Het is daarom logisch dat er een grote rol is weggelegd voor de financiële sector. De nieuwe SFDR-wetgeving creëert transparantie voor beleggers en eerlijke concurrentie tussen financiële partijen die duurzame producten of vermogensbeheer aanbieden. De regelgeving voorkomt zogenaamde ‘greenwashing’ (je veel groener voordoen dan je feitelijk bent). Het beleggingsbeleid van Valuedge promoot duurzaamheid (ESG) maar heeft dit niet als specifieke doelstelling. Wij zijn op dit moment een lichtgroene beheerder, altijd op zoek naar kansen om verder te vergroenen als dit past in de portefeuille opbouw.

Veel marktpartijen zitten nog in de uitzoekfase. Op korte termijn zullen er steeds meer artikel 8 & 9 producten komen, waardoor wij de portefeuilles makkelijker kunnen invullen met instrumenten die de hoogste duurzaamheidsstandaard hebben. Wij zullen bij de producten in de portefeuilles aangeven of het artikel 6, 8 of 9 is en voor de portefeuille als geheel een duurzaamheidsscore publiceren.

We zijn sterk overtuigd dat de komende jaren grote geldstromen richting ESG-beleggingen gaan en dat dit zeer disciplinerend zal werken om bedrijven optimaler te laten presteren. Uiteindelijk zal ESG beleggen de norm worden en zullen ook de eisen voor vermogens-beheerders op dit vlak verder toenemen (tweede deel van de SFDR wordt naar verwachting begin 2022 geïmplementeerd). Wij vinden, net als een grote meerderheid van Nederland, dat het ieders verantwoordelijkheid is om mee te werken aan een betere wereld.

Met onze beleggingsaanpak die ESG-principes meeneemt, denken we een positieve impact op de wereld te hebben en tegelijkertijd te kunnen voldoen aan de financiële èn duurzame doelstellingen van onze klanten. Dit is wat wij bij Valuedge ‘beleggen voor een betere toekomst’ noemen.