De dollar daalt ook in 2021

Ellen KoksIEX.Profs

Hoe gaat het verder met de dollar? Acht beleggingsprofessionals hebben daar weinig twijfel over. De Amerikaanse munt is nog niet klaar met dalen. Welke beleggingen profiteren? Daarover verschillen de meningen wel.

Sterk economisch herstel VS drukt dollar

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “De wisselkoers van de dollar, net als die van andere valuta, wordt gedreven door een aantal factoren. Verschillen in economische groei en rente zijn belangrijke indicatoren voor de korte termijn. Tekorten en schulden van landen en koopkrachtpariteit tussen landen geven richting aan de wat langere termijn. Deze factoren laten zien dat de dollar wel erg sterk was geworden ten opzichte van de euro en dat geldt eigenlijk nog steeds.”

Bob Homan van ING Investment Office

“Op basis van koopkrachtpariteit kan de euro nog wat sterker worden ten opzichte van de dollar. Dit jaar was de katalysator voor een sterkere euro de grotere eenheid op financieel gebied binnen de EU als gevolg van de coronacrisis. Wanneer het Europees Herstelfonds met uitgifte van gezamenlijke obligaties helemaal rond is, zal dat een extra impuls geven.”

“Wij verwachten dat de euro-dollar eind 2021 op 1,25 staat, waarbij de kans groot is dat de we de wisselkoersverhouding naar boven bijstellen tot 1,30”

“Voor de wat kortere termijn denken we ook dat de dollar wat zwakker wordt ten opzichte van de euro maar ook ten opzichte van andere valuta. Traditioneel wordt een munt sterker bij relatief sterke economische groei. Dat verband zou nu wel eens andersom kunnen zijn. Hoge economische groei en de daarmee gepaard gaande relatief wat sterkere inflatie zorgen namelijk in de huidige wereld, waarin centrale banken de rente voorlopig niet verhogen, tot dalende reële rentes.”

“Dit kan wel eens drukken op de dollar, aangezien de Amerikaanse economie relatief sterk kan herstellen in 2021. Wij verwachten dat de euro-dollar eind 2021 op 1,25 staat, waarbij de kans groot is dat de we de wisselkoersverhouding naar boven bijstellen tot 1,30.”

“Een verder dalende dollar in combinatie met een sterke euro is uiteraard nadelig voor Europese ondernemingen met veel bedrijvigheid in de VS. Voor beleggingen in opkomende markten is een wat zwakkere dollar over het algemeen een voordeel.”

Zwakke dollar positief voor niet-VS aandelen en grondstoffen

Jeroen Blokland, hoofd multi-assetfondsen van Robeco: “Wij verwachten dat de Amerikaanse dollar verder kan verzwakken als gevolg van zeer losse financiële condities en een algemeen herstel van de wereldeconomie. Echter, de mate van verzwakking moet niet worden overschat, mede omdat het renteverschil tussen Amerika en bijvoorbeeld Europa weer wat is toegenomen, een belangrijke factor in een wereld waarin rentes extreem laag of zelfs negatief zijn.”

Jeroen Blokland van Robeco

“Een zwakke US dollar gaat doorgaans samen met een outperformance van ex-US aandelen. We verwachten dat ook in 2021, mede omda de operational leverage van regio’s zoals Japan en Europa hoger is. Een aantrekkende wereldeconomie geeft een grote hefboomwerking op de winst. Ook hier moet een nuance worden gemaakt over de omvang van de outperformance. Covid-19 heeft een aantal technologische trends versneld, iets waarvan voor Amerikaanse bedrijven profiteren.”

“Een lagere dollar is ook positief voor grondstoffen die we hebben overwogen. We zien ruimte voor een verdere verbetering in de balans tussen vraag en aanbod.”

“Een lagere dollar is ook positief voor grondstoffen die we hebben overwogen”

Dollar daalt nog eens 10% in 2021

Keith Wade, econoom van Schroders: “Wij verwachten dat twee factoren de dollar verder zullen verzwakken. De eerste is de komst van president Joe Biden en de vermindering van de spanningen tussen de VS en China, waardoor de Amerikaanse dollar minder aantrekkelijk wordt als veilige haven. De tweede is de waarschijnlijke terugkeer van de twin deficits. Het begrotingstekort van de VS lijkt dit jaar 3,5 biljoen dollar te bereiken, oftewel 17% van het bbp.”

“Hoewel het tekort zal afnemen naarmate de economische activiteit zich in 2021 herstelt, zal het totale tekort op de lopende rekening toenemen. Aangezien een aanzienlijk deel van het begrotingstekort structureel is (ongeveer 5,5% van het bbp), lijkt het erop dat de VS op weg zijn naar een dubbel-deficit-probleem. Dit zou een periode van zwakte van de dollar inluiden, aangezien de economie afhankelijk wordt van externe financiering.”

Keith Wade van Schroders

“Ons meest waarschijnlijke risicoscenario is daarom een zwakkere dollar. De Amerikaanse dollar (DXY-index) is tot op heden al met 6% verzwakt, mede dankzij de overwinning van Biden. Maar conventionele valuta-waarderingsmodellen suggereren dat de valuta nog steeds overgewaardeerd is, met name ten opzichte van EM-valuta’s, wat suggereert dat er ruimte is voor meer dollardaling.”

“Ons scenario stimuleert de wereldhandel en de handel in risicodragende activa”

“Het scenario geeft aan dat de dollar dit jaar met 10% daalt ten opzichte van alle valuta’s en nog eens 10% in het volgende jaar. Dit is positief voor Amerikaanse exportbedrijven. Dit scenario stimuleert de wereldhandel en de handel in risicodragende activa.” Lees ook de langetermijnverwachting van Robbie Boukhoufane van Schroders, die wijzen op een structurele verzwakking van de dollar.

Geen reden voor dollarstijging

Lodewijk van der Kroft, hoofd Benelux van Comgest: “De dollar is onze valuta, maar jullie probleem.” Dat zei de toenmalige minister van Financiën, John Connolly, in 1971. De kans is aanwezig dat Jeanette Yellen dezelfde boodschap zal verkondigen in 2021.”

“De Amerikaanse dollar is al een tijdje zwak en de verwachting is gerechtvaardigd dat de Fed het lagerentebeleid nog lange tijd zal continueren. Een zwakke dollar versterkt de concurrentiepositie van het exporterende Amerikaanse bedrijfsleven ten koste van de rest van de wereld en is een belangrijk middel om de economische groei van Amerika te stimuleren. Tenzij er onrust ontstaat op kapitaalmarkten is er geen reden om aan te nemen dat de dollar snel weer in waarde zal stijgen.”

Lodewijk van der Kroft van Comgest

“Historisch is een zwakke dollar goed voor risicovolle beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld voor Emerging Markets aandelen. In de tweede helft van 2020 hebben beleggers hier al een voorschot op genomen. De MSCI Emerging Markets index staat per ultimo november +12,3% hoger (in lokale valuta) dan aan de start van het jaar. Deze ontwikkeling wordt met name gedragen door Chinese technologiebedrijven, die ervoor zorgen dat de MSCI China index bijna 25% hoger staat.”

“Historisch is een zwakke dollar goed voor risicovolle beleggingscategorieën”

Vooral valuta opkomende markten profiteren

Jaco Rouw, senior portfoliomanager LDI & Rates bij NN Investment Partners: “De Fed zal de rente waarschijnlijk nog jaren dicht bij de 0% houden en het opkopen van obligaties zal worden voortgezet. Deze accommoderende monetaire beleidskoers en de ruime dollarfinanciering en liquiditeit zijn vooral gunstig voor opkomende markten valuta.”

“De euro-dollar-vooruitzichten zijn meer afhankelijk van het Fed- versus ECB -beleid. In nominale termen zal er naar verwachting niet veel gebeuren, aangezien de ECB ook de kortetermijnrente op het laagste niveau zal houden en de QE zal voortzetten. In reële termen heeft de Fed echter meer kans om de inflatieverwachtingen te realiseren dan de ECB. Dit duidt op een relatief lage reële dollarrente, die de euro steun zou kunnen bieden ten opzichte van de Amerikaanse dollar.”

“Echter een groot en effectief fiscaal pakket is met Joe Biden in het Witte Huis mogelijk buiten bereik, omdat zijn partij waarschijnlijk niet de macht zal verkrijgen over de Senaat. Dit kan opkomende markten valuta nog steeds ten goede komen, aangezien meer infrastructuuruitgaven de vraag naar grondstoffen stimuleren. Bovendien zou een sterkere economische groei voordelen kunnen hebben voor opkomende markten, die afhankelijk zijn van de Amerikaanse vraag.”

“Wat de vooruitzichten betreft, vrezen sommigen dat de aanhoudende stijgende Amerikaanse schuld de dominantie van de Amerikaanse dollar zal ondermijnen. Dit zal de komende jaren geen invloed hebben op de euro-dollar. Ten eerste zijn er enkele goede redenen die de verwachting ondersteunen dat de dominantie van de Amerikaanse dollar persistent zal zijn. Ten tweede zal de afname van deze dominantie waarschijnlijk een langzaam proces zijn.”

”Er zijn enkele goede redenen die de verwachting ondersteunen dat de dominantie van de Amerikaanse dollar persistent zal zijn”

“Tot slot staat ook het handelsbeleid op de radar. Hoewel de regering Biden niet pro-China zal zijn, is een verdere escalatie van het handelsconflict met China minder waarschijnlijk geworden. Dit vermindert de upside van de dollar, zowel ten opzichte van de euro als ten opzichte van de EM FX. Kortom, in 2021 verwachten wij een zwakkere dollar, maar meer ten opzichte van opkomende marktenvaluta dan ten opzichte van de euro.”

Grootste dollardaling al achter de rug

Renco van Schie, CIO van Valuedge: ‘Sinds april hebben wij een negatieve visie op de Amerikaanse dollar. De blootstelling naar de Amerikaanse munt is daarom gehedged in de portefeuilles. Inmiddels is de dollar met meer dan 10% gedaald tegenover de euro. Het shorten van de dollar is de laatste maanden consensus geworden. Wij vinden op dit moment de dollar nog altijd iets overgewaardeerd. In de komende maanden verwachten wij daarom een verdere verzwakking, maar de grootste daling ligt waarschijnlijk al achter ons.”

“Wij zitten daarom zwaar overwogen in aandelen en obligaties uit de opkomende markten”

“Tegen de tijd dat er meer balans is in vraag en aanbod van de dollar versus andere belangrijke valuta loont het in onze ogen om selectiever te zijn met de negatieve dollarvisie.”

Renco van Schie van Valuedge

“Wij denken dat de dollar langer kan blijven dalen ten opzichte van bepaalde valuta van opkomende landen, die wel heel erg goedkoop zijn geworden, zoals de Braziliaanse real, Russische roebel en Mexicaanse peso. De verzwakking van de dollar kan op korte termijn beleggingen in de opkomende markten verder ondersteunen. Wij zitten daarom zwaar overwogen in aandelen en obligaties uit de opkomende markten en verwachten ook te profiteren van een herstel van valuta uit van landen.”

Dollar verzwakt in 2021 én 2022 verder

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson: “Onze valuta-specialist Georgette Boele verwacht dat de dollar in 2021 en 2022 verder zal verzwakken. Ook verwacht zij dat de trend van de euro ten opzichte van de dollar positief blijft en dat de euro sterker wordt. Hierbij ziet zij eind 2021 de euro-dollar op 1,25 staan.

“Belangrijkste redenen voor een verdere verzwakking van de dollar is dat het begrotingstekort in de VS enorm is gestegen als gevolg van corona. Bij een nieuw stimuleringspakket, wat wordt verwacht, zal het begrotingstekort nog verder oplopen. Ook is de verwachting dat de rente gecorrigeerd voor inflatie in de VS negatief blijft en het monetair beleid zeer verruimend blijft. Deze factoren helpen de dollar niet.”

Ralph Wessels van ABN AMRO MeesPierson

“Hoewel wij een zwakkere dollar momenteel niet expliciet als argument gebruiken in onze positionering, speelt het natuurlijk wel mee. We zijn licht overwogen risico in de portefeuille met een gematigd overwogen positie in aandelen en een neutrale visie op obligaties. Hierbij spelen we in op het wereldwijde economische herstel dat wij vanaf het tweede kwartaal verwachten.”

“Bij een cyclisch herstel zie je vaak dat de dollar verzwakt”

“Bij een cyclisch herstel zie je vaak dat aandelenmarkten buiten de VS het beter doen en dat de dollar verzwakt. Vanwege ons cyclische accent zijn wij recent ook overwogen opkomende markten gegaan ten opzichte van ontwikkelde markten. Hierbij verwachten wij dat opkomende markten kunnen profiteren van de toenemende internationale handel en een afzwakking van de geopolitieke spanningen tussen China en de VS onder president Biden. “

“Binnen ontwikkelde markten hebben we nog wel een voorkeur voor de VS ten opzichte van Europa. Toch kan een beursdip op de korte termijn voor ons een reden zijn om meer risico en cyclische accenten toe te voegen aan de portefeuille. Dit kan inhouden dat we positiever worden over Europa.”

Zwakke dollar drukt Europese rente

Jacob Vijverberg van Aegon AM: “Verschillen in monetair en economische ontwikkelingen bepalen in grote mate de bewegingen in wisselkoersen. Na de 2008/2009 kredietcrisis presteerde de Amerikaanse economie relatief goed, waardoor de handels gewogen wisselkoers apprecieerde. Toen de ECB in begin 2015 begon met een groot QE programma, apprecieerde de dollar verder. Aan het begin van de Covid-19 crisis was de dollar wederom relatief sterk, doordat het ook als een veilige belegging wordt gezien.”

Jacob Vijverberg van Aegon AM

“Sinds maart is de dollar in een neergaande trend. Dit is in zekere zin opmerkelijk, omdat de ECB zijn balans sneller vergroot dan de FED. Naar onze mening komt dit door de sterker dan verwachte economische herstel, waardoor de veilige status van de dollar minder belangrijk werd. We verwachten dat deze trend zal aanhouden in 2021. De dollar is nog steeds licht overgewaardeerd en we verwachten een sterk herstel in 2021.”

“De dollar is nog steeds licht overgewaardeerd”

“Een zwakkere dollar zal een licht inflatoir effect hebben in de VS en een deflatoir effect in andere landen. Met name in Europa is de inflatie zeer laag, waardoor een eventueel minder ruim monetair beleid nog langer zal worden uitgesteld. Ook door dit effect zullen rentes voorlopig gevloerd blijven rond de huidige niveaus.”

“Historisch is een zwakkere dollar positief voor opkomende landen onder andere door schulden in dollars. Tegenwoordig bestaan de opkomende landen uit een zeer diverse groep, waarbij een deel nauwelijks dollar schulden heeft. De zwakkere dollar zal in deze gevallen een beperkt effect hebben, terwijl het de concurrentiepositie marginaal kan verslechteren.”

“We verwachten niet dat de zwakkere dollar tot een verminderingen van het Amerikaanse handelstekort zal leiden. Daarvoor zijn de wisselkoersschommelingen te klein. Ook de significante handelstarieven van de VS op importen hebben deze trend tenslotte niet kunnen keren.”

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Bron: IEXProfs.nl